Ubytovací řád

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacích zařízeních společnosti ENPEKA a.s.

 1. Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacích zařízeních společnosti ENPEKA a.s. a platí pro všechna ubytovací zařízení provozovaná společností ENPEKA a.s., se sídlem Jihlavská 1143/29 Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO: 44963378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4011, tj. pro Penzion Vrchovina, Bělisko 389, Nové Město na Moravě 592 31 a Apartmány-Bystré, Na podkově 73, Bystré 569 92.
 2. Ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované klienty, zaměstnance penzionu a správce apartmánů. Upravuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele, tedy klienta a ubytovacího zařízení. Ubytovací řád je k dispozici na recepci Penzionu Vrchovina a u správce Apartmány-Bystré.
 3. Penzion a apartmány poskytují ubytovaným hostům ubytovací, případně další související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování a za podmínek sjednaných ve smlouvě a za podmínek obsažených v tomto ubytovacím řádu.
 4. Ubytovací a související služby je možné objednat (rezervovat) prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách www.enpeka.cz/penzion , nebo telefonicky či e-mailem prostřednictvím níže uvedených kontaktů:
  Rezervace ubytování pro Penzion Vrchovina
  Tel.: 566 616 579, mobil: 606 618 469, e-mail: penzion.vrchovina@enpeka.cz Rezervace pro ubytování Apartmány-Bystré:
  Tel.: 566 616 579, mobil: 606 618 469, e-mail: penzion.vrchovina@enpeka.cz Mobil správce apartmánů 702 189 600
 5. Smlouva o ubytování vzniká teprve v okamžiku bezvýhradného potvrzení objednávky (rezervace) ubytovatelem.
 6. Ubytovatel uplatňuje stornovací podmínky (tj. podmínky, za nichž je případně možné zrušit /stornovat/ již učiněnou objednávku /rezervaci/ ubytovacích služeb a to:
  • 20-10 dní před nástupem – 30% z ceny pobytu
  • 9-3 dny před nástupem – 60% z ceny pobytu
  • 2 dny před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec – 100 % ceny pobytu
  • pro skupiny nad 10 osob mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou
 7. Ubytovatel může ubytovat pouze hosta, který předloží na recepci penzionu, nebo správci apartmánů platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a poté bude zaregistrován v elektronickém systému ubytovatele.
 8. Ubytovatel může ve výjimečných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané, nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.
 9. Pokud má být host ubytován na jednolůžkovém pokoji, je ubytovatel oprávněn ubytovat jej na vícelůžkovém pokoji, ubytovatel však účtuje hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj.
 10. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj, nebo apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 11. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je ubytovatel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději v 18.00hodin sjednaného dne začátku pobytu. Nedostaví-li se host nejpozději do 18.00hodin prvního dne ubytování a nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje, nebo apartmánu, není ubytovatel povinen dále rezervovat příslušný pokoj, nebo apartmán a je oprávněn jej využít jinak. V případě dohodnutého času pro ubytování po 18.00hodině obdrží host SMS zprávou kód a vyzvedne si klíče od pokoje ze schránky umístěné před vchodem do Penzionu, nebo Apartmánu.
 12. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí ubytovateli cenu ubytování za předešlou noc. Host, který požaduje ubytování před 12.00 hodinou a pokoj nemohl být z tohoto důvodu předešlou noc využit, zaplatí cenu ubytování i za tuto noc.
 13. Ubytovatel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do ubytovacího zařízení a cennosti podle obecně platných právních předpisů České republiky. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí vnesených do ubytovacího zařízení. Vnesené cennosti (finanční hotovost, cenné papíry, šperky a klenoty, nebo jiné podobné cennosti převezme ubytovací zařízení na žádost hosta do úschovy.
 14. V pokoji může host přijímat návštěvy, tj. osoby neubytované v ubytovacím zařízení, pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení v době od 8.00 do 20.00 hodin.
 15. Host je oprávněn užívat pokoj, ve kterém je ubytován, včetně společných prostor ubytovacího zařízení po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Povinnost hosta odhlásit pobyt, včetně faktického uvolnění pokoje, nebo apartmánu, je nejpozději do 10.00hodin posledního dne ubytování, nabylo-li ve smlouvě uvedeno jinak. Neuvolní-li host pokoj, nebo apartmán včas, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostu cenu ubytování i za následující den, případně dny dle faktického uvolnění pokoje, nebo apartmánu.
 16. V pokoji, apartmánu, nebo společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu tohoto ubytovacího zařízení jakkoliv přemísťovat vybavení a zařízení, provádět jakékoliv úpravy a zásahy do elektrické, nebo jiné instalace ubytovacího zařízení.
 17. Host nesmí bez předchozího povolení ubytovacího zařízení vnášet do pokoje, nebo apartmánu sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je v ubytovacím zařízení vyhrazeno jiné místo. Host nesmí do ubytovacího zařízení, bez předchozího souhlasu ubytovacího zařízení, vnášet nebezpečné předměty jako jsou zbraně, výbušniny, omamné látky, nebo jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 18. V prostorách ubytovacího zařízení nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče mimo elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí, nebo masážní strojky, vysoušeče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), nabíječky pro mobilní telefony, notebooky, tablety fotoaparáty a podobná zařízení a to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nejsou vadné a splňují veškeré atesty a homologace dle platných právních předpisů a norem ČR, nebo EU.
 19. Host nesmí kouřit v žádných prostorách ubytovacího zařízení.
 20. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje, nebo apartmánu uzavřít všechny vodovodní uzávěry, zhasnout veškerá světla, vypnout elektrické spotřebiče, kterými je pokoj, nebo apartmán vybaven, uzavřít okna a uzamknout dveře.
 21. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Za škody způsobené dětmi bez dozoru jsou odpovědny osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 22. V ubytovacím zařízení není povoleno ubytování se psy a jinými zvířaty.
 23. V době od 22.00 do 6.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 24. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovacího zařízení, a to nejpozději při skončení pobytu, není-li dohodnuto jinak.
 25. Ceník platných cen ubytování a dalších poskytovaných služeb je k nahlédnutí v recepci Penzionu a u správce Apartmánů, případně na stránkách www.enpeka.cz/penzion.
 26. Vznikne-li ubytovacímu zařízení povinnost vrátit hostům jakékoliv peněžní plnění, bude příslušná finanční částka ubytovacím zařízením vrácena přednostně bankovním převodem na účet uvedený hostem, není-li dohodnuto jinak.
 27. Stížnosti hostů, nebo případné náměty na zlepšení chodu ubytovacího zařízení přijímá vedení Penzionu prostřednictvím recepce, nebo správce Apartmánů. Kniha přání a stížností je pro každého hosta k dispozici v recepci Penzionu, nebo u správce Apartmánů.
 28. Host je povinen řídit se ustanovením tohoto ubytovacího řádu a všeobecnými podmínkami. V případě jeho porušení má ubytovací zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytování a dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytnutí jakékoliv náhrady.
 29. Toto znění ubytovacího řádu a všeobecných podmínek poskytování ubytování platí od 1.3.2022.

 

RNDr. Ladislav Unčovský předseda představenstva