Ubytovací řád

Všeobecné obchodní podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacích zařízeních společnosti ENPEKA a.s. 

a Ubytovací řád pro Penzion Vrchovina. 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád obsahují podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovací zařízení provozovaném společnosti ENPEKA a.s. se sídlem Jihlavská 1143/29, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 44963378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4011, tj. pro Penzion Vrchovina, Bělisko 389, 592 31 Nové Město na Moravě.
 2. Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované osoby a zaměstnance penzionu. Upravuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele. Ubytovací řád je k dispozici na recepci Penzionu Vrchovina a na stránkách ubytovatele penzionvrchovina.cz
 3. Penzion poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a další související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování, za podmínek sjednaných ve smlouvě a za podmínek obsažených v tomto ubytovacím řádu.
 4. Ubytovací a související služby je možné objednat (rezervovat) prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách penzionvrchovina.cz , nebo telefonicky či e-mailem prostřednictvím níže uvedených kontaktů:
 1. Smlouva o ubytování vzniká teprve v okamžiku potvrzení objednávky (rezervace) ubytovatelem.
 2. Při zrušení (stornu) již učiněné objednávky (rezervace) ubytovacích služeb je zákazník povinen uhradit ubytovateli:
 • zrušení 20 – 15 dní před nástupem – 30 % z ceny pobytu
 • zrušení 14 – 5 dní před nástupem – 60 % z ceny pobytu
 • zrušení 4 – 1 den před nástupem nebo při nenastoupení – 100 % ceny pobytu
 • pro skupiny nad 10 osob mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou.
 1. Ubytovatel může ubytovat pouze hosta, který předloží na recepci penzionu platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a poté bude zaregistrován v elektronickém systému ubytovatele. V případě on-line registrace je host povinen předložit platný doklad totožnosti na vyzvání recepce Penzionu.
 2. Ubytovatel může ve výjimečných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.
 3. Pokud má být host ubytován na jednolůžkovém pokoji, je ubytovatel oprávněn ubytovat jej na vícelůžkovém pokoji, ubytovatel však účtuje hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj.
 4. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je ubytovatel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději v 18.00 hodin sjednaného dne začátku pobytu. Nedostaví-li se host nejpozději do 18.00 hodin prvního dne ubytování a nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje, není ubytovatel povinen příslušný pokoj dále rezervovat a je oprávněn jej využít jinak. V případě dohodnutého času pro ubytování po 18.00 hodině obdrží host SMS zprávou kód a vyzvedne si klíče od pokoje ze schránky umístěné před vchodem do penzionu.
 6. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí ubytovateli cenu ubytování za předešlou noc. Host, který požaduje ubytování před 12.00 hodinou a pokoj nemohl být z tohoto důvodu předešlou noc využit, zaplatí cenu ubytování i za tuto noc.
 7. Ubytovatel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do ubytovacího zařízení a cennosti podle obecně platných právních předpisů České republiky. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí vnesených do ubytovacího zařízení.
 8. V pokoji může host přijímat návštěvy, tj. osoby neubytované v ubytovacím zařízení, pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení v době od 8.00 do 20.00 hodin.
 9. Host je oprávněn užívat pokoj, ve kterém je ubytován, a společné prostory ubytovacího zařízení po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Povinnost hosta odhlásit pobyt, včetně faktického uvolnění pokoje nebo apartmánu, je nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování, nebylo-li ve smlouvě uvedeno jinak. Neuvolní-li host pokoj nebo apartmán včas, je ubytovatel oprávněn účtovat hostu cenu ubytování i za následující den, případně dny do faktického uvolnění pokoje.
 10. V pokoji nebo společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu ubytovatele jakkoli přemísťovat vybavení a zařízení, provádět jakékoli úpravy a zásahy do elektrické nebo jiné instalace ubytovacího zařízení.
 11. Host nesmí bez předchozího povolení ubytovatele vnášet do pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je v ubytovacím zařízení vyhrazeno jiné místo. Host nesmí do ubytovacího zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele vnášet nebezpečné předměty, jako jsou zbraně, výbušniny, omamné látky, nebo jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 12. V prostorách ubytovacího zařízení nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče mimo elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí nebo masážní strojky, vysoušeče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), mimo nabíječek pro mobilní telefony, notebooků, tabletů, fotoaparátů a podobných zařízení, a to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nejsou vadné a odpovídají platným právním předpisům a normám ČR nebo EU.
 13. Host nesmí kouřit v žádných prostorách ubytovacího zařízení.
 14. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje nebo apartmánu uzavřít všechny vodovodní uzávěry, zhasnout veškerá světla, vypnout elektrické spotřebiče, kterými je pokoj vybaven, uzavřít okna a uzamknout dveře.
 15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Za škody způsobené dětmi bez dozoru jsou odpovědny osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 16. V ubytovacím zařízení lze ubytovat hosta se psem, poplatek za psa se řídí dle platného ceníku.
 17. V době od 22.00 do 6.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 18. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovacího zařízení, a to nejpozději při skončení pobytu, není-li dohodnuto jinak.
 19. Ceník platných cen ubytování a dalších poskytovaných služeb je k nahlédnutí v recepci penzionu, případně na stránkách penzionvrchovina.cz
 20. Vznikne-li ubytovacímu zařízení povinnost vrátit hostům jakékoliv peněžní plnění, bude příslušná finanční částka ubytovacím zařízením vrácena přednostně bankovním převodem na účet uvedený hostem, není-li dohodnuto jinak.
 21. Stížnosti hostů, nebo případné náměty na zlepšení chodu ubytovacího zařízení přijímá vedení penzionu prostřednictvím recepce.
 22. Tyto všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád jsou součástí smluvního vztahu mezi ubytovaným a ubytovatelem.
 23. Každý host je povinen řídit se ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a ubytovacího řádu. V případě jeho porušení má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytování a dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytnutí jakékoliv náhrady.
 24. Toto znění všeobecných obchodních podmínek a ubytovacího řádu nabývá účinnosti dnem 1.3.2022.

 

Všeobecné obchodní podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacích zařízeních společnosti ENPEKA a.s. 

a Ubytovací řád pro Apartmány Bystré. 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád obsahují podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacím zařízení provozovaném společnosti ENPEKA a.s. se sídlem Jihlavská 1143/29, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 44963378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4011, tj. pro Apartmány-Bystré, Na podkově 73, 569 92 Bystré.
 2. Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované osoby a správce apartmánů. Upravuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele. Ubytovací řád je k dispozici v apartmánech a na stránkách ubytovatele penzionvrchovina.cz
 3. Apartmány poskytují ubytovaným hostům ubytovací a další související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování, za podmínek sjednaných ve smlouvě a za podmínek obsažených v tomto ubytovacím řádu.
 4. Ubytovací a související služby je možné objednat (rezervovat) prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách penzionvrchovina.cz .
 5. Smlouva o ubytování vzniká teprve v okamžiku potvrzení objednávky (rezervace) ubytovatelem.
 6. Při zrušení (stornu) již učiněné objednávky (rezervace) ubytovacích služeb je zákazník povinen uhradit ubytovateli:
 • zrušení 20 – 15 dní před nástupem – 30 % z ceny pobytu
 • zrušení 14 – 5 dní před nástupem – 60 % z ceny pobytu
 • zrušení 4 – 1 den před nástupem nebo při nenastoupení – 100 % ceny pobytu
 • pro skupiny nad 10 osob mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou.
 1. Ubytovatel může ubytovat pouze hosta, který pravdivě vyplnil všechny požadované údaje v rezervačním systému a podle platných dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Tímto bude provedena registrace v elektronickém systému ubytovatele a následně uhradil prostřednictvím platební brány cenu pobytu. Na základě provedené platby obdrží host prostřednictvím SMS kód, pod kterým si vyzvedne klíče od ubytovacího zařízení ze schránky umístěné u hlavního vchodu.
 2. Ubytovatel může ve výjimečných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.
 3. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu ubytovatel nabídnout i jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je ubytovatel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději v 18.00 hodin sjednaného dne začátku pobytu. Nedostaví-li se host nejpozději do 18.00 hodin prvního dne ubytování a nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje nebo apartmánu, není ubytovatel povinen příslušný apartmán dále rezervovat a je oprávněn jej využít jinak.
 5. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí ubytovateli cenu ubytování za předešlou noc. Host, který požaduje ubytování před 12.00 hodinou a pokoj nemohl být z tohoto důvodu předešlou noc využit, zaplatí cenu ubytování i za tuto noc.
 6. Ubytovatel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do ubytovacího zařízení a cennosti podle obecně platných právních předpisů České republiky. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí vnesených do ubytovacího zařízení.
 7. V pokoji může host přijímat návštěvy, tj. osoby neubytované v ubytovacím zařízení, pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení v době od 8.00 do 20.00 hodin.
 8. Host je oprávněn užívat pokoj, ve kterém je ubytován, a společné prostory ubytovacího zařízení po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Povinnost hosta odhlásit pobyt, včetně faktického uvolnění apartmánu, je nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování, nebylo-li ve smlouvě uvedeno jinak. Neuvolní-li host apartmán včas, je ubytovatel oprávněn účtovat hostu cenu ubytování i za následující den, případně dny do faktického uvolnění pokoje nebo apartmánu.
 9. V apartmánu nebo společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu ubytovatele jakkoli přemísťovat vybavení a zařízení, provádět jakékoli úpravy a zásahy do elektrické nebo jiné instalace ubytovacího zařízení.
 10. Host nesmí bez předchozího povolení ubytovatele vnášet do apartmánu sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je v ubytovacím zařízení vyhrazeno jiné místo. Host nesmí do ubytovacího zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele vnášet nebezpečné předměty, jako jsou zbraně, výbušniny, omamné látky, nebo jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 11. V prostorách ubytovacího zařízení nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče mimo elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí nebo masážní strojky, vysoušeče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), mimo nabíječek pro mobilní telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty a podobných zařízení, a to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nejsou vadné a odpovídají platným právním předpisům a normám ČR nebo EU.
 12. Host nesmí kouřit v žádných prostorách ubytovacího zařízení.
 13. Host je povinen vždy při odchodu z apartmánu uzavřít všechny vodovodní uzávěry, zhasnout veškerá světla, vypnout elektrické spotřebiče, kterými je apartmán vybaven, uzavřít okna a uzamknout dveře.
 14. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Za škody způsobené dětmi bez dozoru jsou odpovědny osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 15. V ubytovacím zařízení lze ubytovat hosta se psem, poplatek za psa se řídí dle platného ceníku.
 16. V době od 22.00 do 6.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 17. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovacího zařízení.
 18. Ceník platných cen ubytování a dalších poskytovaných služeb je k nahlédnutí na stránkách penzionvrchovina.cz
 19. Vznikne-li ubytovacímu zařízení povinnost vrátit hostům jakékoliv peněžní plnění, bude příslušná finanční částka ubytovacím zařízením vrácena přednostně bankovním převodem na účet uvedený hostem, není-li dohodnuto jinak.
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád jsou součástí smluvního vztahu mezi ubytovaným a ubytovatelem.
 21. Každý host je povinen řídit se ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a ubytovacího řádu. V případě jeho porušení má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytování a dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytnutí jakékoliv náhrady.
 22. Toto znění všeobecných obchodních podmínek a ubytovacího řádu nabývá účinnosti dnem 1.3.2022.

 

RNDr. Ladislav Unčovský

předseda představenstva